Thursday, October 24, 2019

Báo Hải Quan: Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét -Bình Thuận

Chiều ngày 24/10, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/trinh-quoc-hoi-xem-xet-chu-truong-dau-tu-du-an-ho-chua-nuoc-ka-pet-binh-thuan-113963.html

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công, dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Đến nay, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước, các thành viên Chính phủ và đã được Chính phủ thông qua. Thực hiện theo trình tự, thủ tục trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án hnày.

Theo Chính phủ, huyện Hàm Thuận Nam là huyện khô hạn thường xuyên của tỉnh Bình Thuận, nguồn nước mặt hàng năm được khai thác chủ yếu từ 3 con sông gồm sông Phan, sông Mương Mán và sông La Ngà. Nguồn nước này phân bố không đồng đều trong năm, vào mùa mưa lượng nước trên các sông rất lớn, gây ra lũ lụt, trong khi vào mùa khô nước sông cạn kiệt, gây khó khăn trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân trong huyện.

Do vậy, việc xây dựng hệ thống các hồ chứa nước là vấn đề cần được quan tâm nhằm điều tiết nguồn nước, đáp ứng nhu cầu về nước cho sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt là việc cấp nước sinh hoạt cho trung tâm Thị trấn Thuận Nam và cấp nước cho cây trồng chủ lực là cây Thanh long về mùa khô. Nếu được đầu tư xây dựng, hồ chứa nước Ka Pét sẽ là một trong những công trình quan trọng có tính quyết định đối với việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, để phát triển kinh tế xã hội.

Ông Dũng cũng cho hay: Vốn ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đầu mối như: đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước, công trình điều tiết và kênh chuyển nước, kênh chính Hàm Cần cũng như hệ thống kênh khu tưới Mỹ Thạnh.

Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ phục vụ cho các công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các công tác tư vấn như đo đạc bản đồ địa chính, đánh giá tác động môi trường, rà phá bom mìn, nguồn dự phòng cho dự án… Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ủy quyền cho Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận làm Chủ đầu tư Dự án. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án thông qua Ban quản lý dự án trực thuộc. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024.

Tháng 5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thực hiện quy định tại Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Trên cơ sở kết quả thẩm định Dự án của Hội đồng thẩm định nhà nước tại văn bản số 7155/BC-HĐTĐNN, các thành viên Chính phủ đã thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Hồng Vân

Tìm kiếm:✨

  • Ka Pét, Thị trấn Thuận Nam, Luật Đầu tư công, Hàm Thuận Nam, Tiền khả thi, Hồ chứa nước, Hàm Cần, Sông La Ngà, Sông Phan, Mỹ Thạnh, Bộ kế hoạch và đầu tư, Nguyễn Chí Dũng, Kênh chính, Vốn ngân sách, Mùa khô, Bình Thuận, Cấp nước, Tờ trình, Nguồn nước, Rà phá